درباره ما

موسسه صنعتی زاگرس و گلبرگ به شماره ثبت ۸۱ متولی امور شهرک صنعتی خصوصی دارای پروانه بهره برداری از شرکت شهرک های صنعتی استان تهران بنابر مصوبه ٢٤١٠٩١ هیئت محترم وزیران ١٣٨٩/١٠/٢٥ اطلاعات تماس: ٤٦٨١١٠١٥

موسسه متولی شهرک متشکل از اعضا صاحبان صنایع به عنوان مجمع عمومی و هیئت مدیره منتخب مجمع و پرسنل فنی شاغل دردفتر مرکزی می باشد.

اعضای هیئت مدیره

سیدحسین میرزاسیدی
عضو هیئت مدیره
علی معالمی
عضو هیئت مدیره
سعید وزیرزاده نوری
مدیرعامل
فرامرز محمدی
نائب رئیس هیئت مدیره
سید مهدی میراسکندری
رئیس هیئت مدیره
ورود کاربران