اخبار

دسامبر 12, 2022

انتخاب هیئت مدیره و بازرس

برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی موسسه شهرک صنعتی زاگرس و گلبرگ مورخ 1401/09/15 دستور جلسه : انتخاب هیئت مدیره و بازرس با شرکت اعضای قانونی (ثبت […]
ژوئن 26, 2022

روشنایی معابر

روشنایی معابر  ایجاد روشنایی کل معابرشهرک به اداره برق شهرستان ارائه ودرحال حاضر دردست مطالعات فنی و طراحی می باشد.
ژوئن 26, 2022

تعیین تکلیف تیرهای برق درحریم معابر

تعیین تکلیف تیرهای برق درحریم معابر باتوجه به عقدقرارداد با پیمانکاربه زودی برق واقع در حریم معابراصلی و فرعی جابه جا خواهدشد طرح شامل ;خیابان های […]
ژوئن 26, 2022

شبکه آب شرب

شبکه آب شرب با پیگیری های هیئت مدیره به زودی با تخصیص میزان آب شرب مصرفی لوله گذاری و ایجادشبکه آبرسانی درتمامی معابرشهرک اجرایی خواهد شدو […]
ورود کاربران