شبکه آب شرب

با پیگیری های هیئت مدیره به زودی با تخصیص میزان آب شرب مصرفی لوله گذاری و ایجادشبکه آبرسانی درتمامی معابرشهرک اجرایی خواهد شدو همچنین زمین مورد نیازجهت حفرچاه وتحویل آن به اداره منابع آب استان تهران صورت پذیرفته است.
ورود کاربران