تعیین تکلیف تیرهای برق درحریم معابر

باتوجه به عقدقرارداد با پیمانکاربه زودی برق واقع در حریم معابراصلی و فرعی جابه جا خواهدشد طرح شامل ;خیابان های زاگرس, صنعت, تلاشگران,گلبرگ جنوبی, اوقاف , صنعتگران 
ورود کاربران