روشنایی معابر

 ایجاد روشنایی کل معابرشهرک به اداره برق شهرستان ارائه ودرحال حاضر دردست مطالعات فنی و طراحی می باشد.
ورود کاربران