صورتحساب های معوقه

باتوجه به عدم پرداخت به موقع صورت حساب های ارسالی توسط برخی واحدها به استحضارمی رساند: واحدهای فوق تا پایان تیرماه فرصت دارند تا از بخشودگی ٣٠ درصد جرائم استفاده نمایند.
همچنین تعداد ٢٥٠ واحد صنعتی و خدماتی درمحدوده شهرک فاقدپرونده درموسسه شهرک صنعتی  می باشند.
باتشکیل واحدمستقل عمران و محیط زیست به زودی پایش کلی از واحدهای مستقردرمحدوده شهرک صنعتی آغاز می شود.
ورود کاربران