مدیر

ژوئن 26, 2022

روشنایی معابر

روشنایی معابر  ایجاد روشنایی کل معابرشهرک به اداره برق شهرستان ارائه ودرحال حاضر دردست مطالعات فنی و طراحی می باشد.
ژوئن 26, 2022

تعیین تکلیف تیرهای برق درحریم معابر

تعیین تکلیف تیرهای برق درحریم معابر باتوجه به عقدقرارداد با پیمانکاربه زودی برق واقع در حریم معابراصلی و فرعی جابه جا خواهدشد طرح شامل ;خیابان های […]
ژوئن 26, 2022

شبکه آب شرب

شبکه آب شرب با پیگیری های هیئت مدیره به زودی با تخصیص میزان آب شرب مصرفی لوله گذاری و ایجادشبکه آبرسانی درتمامی معابرشهرک اجرایی خواهد شدو […]
جولای 23, 2020

صورتحساب های معوقه

صورتحساب های معوقه باتوجه به عدم پرداخت به موقع صورت حساب های ارسالی توسط برخی واحدها به استحضارمی رساند: واحدهای فوق تا پایان تیرماه فرصت دارند […]
ورود کاربران